Vốn đầu tư EB-5 có thể được sử dụng để mua đất và thiết bị không? - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Vốn đầu tư EB-5 có thể được sử dụng để mua đất và thiết bị không?

Vốn đầu tư EB - 5

0 63

Vốn đầu tư EB-5 có thể được sử dụng để mua đất và thiết bị không?

Trong dự án EB-5 trực tiếp, vốn đầu tư EB-5 có được phân bổ cho bất kỳ phần nào của dự án không?

Mặc dù vốn đầu tư EB-5 có thể được phân bổ cho bất kỳ phần nào của dự án, chìa khóa để thực hiện các yêu cầu của Chương trình EB-5 là chi tiêu của dự án tạo ra các công việc tối thiểu cần thiết.

Do đó, việc mua đất sẽ không hữu ích cho các nhà đầu tư EB-5.

Nếu nhà đầu tư EB-5 đầu tư 1 triệu đô la vào dự án trực tiếp không nằm trong khu vực cần thu hút lao động, họ có thể tách vốn và phân bổ một phần cho việc mua đất và sử dụng phần còn lại làm vốn lưu động số lượng nhân viên toàn thời gian trực tiếp.

Vốn đầu tư EB-5 còn được sử dụng vào đâu?

  • Lương
  • Thuê
  • Xây dựng
  • Giấy phép và cấp phép
  • Trang thiết bị
  • Nguyên vật liệu
  • Nhà cung cấp

Để có thể nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện về nơi cư trú vĩnh viễn của họ, nhà đầu tư EB-5 phải có khả năng chứng minh những điều sau đây

  1. Họ đầu tư 1 triệu đô la. Bất kỳ thu nhập nào mà doanh nghiệp tạo ra được tái đầu tư vào doanh nghiệp đều không được tính vào yêu cầu đầu tư vốn tối thiểu EB-5.
  2. Họ duy trì đầu tư cho khoảng thời gian cần thiết.
  3. Dự án đã tạo ra số lượng công việc đủ điều kiện cần thiết.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...