Cập nhật thông báo nhận mẫu đơn I-797 cho mẫu đơn I-751 và I-829 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Cập nhật thông báo nhận mẫu đơn I-797 cho mẫu đơn I-751 và I-829

0 152

Cập nhật thông báo nhận mẫu đơn I-797 cho mẫu đơn I-751 và I-829

Kể từ ngày 11/06/2018, người nộp đơn I-751 (đơn xin gỡ bỏ điều kiện cư trú) hoặc đơn I-829 (đơn xin gỡ bỏ điều kiện tình trạng cư trú của doanh nhân), sẽ nhận được thông báo nhận mẫu đơn I-797 được xuất trình với Mẫu I-551, Thẻ Thường Trú Nhân, là bằng chứng về tình trạng được tiếp tục ở Mỹ trong 18 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ Thường Trú Nhân của họ.

Sở di trú đang thực hiện thay đổi khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng vì thời gian xử lý hiện tại cho đơn I-751 và đơn I-829 đã tăng lên trong năm qua.

Ngoài ra, Sở di trú sẽ phát hành thông báo nhận mẫu đơn I-797 mới cho những người có điều kiện thường trú mà mẫu đơn I-751 hoặc đơn I-829 vẫn đang chờ xử lý kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018.  Các giấy biên nhận này vẫn được xem như là bằng chứng cho việc tiếp tục tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ thường trú của người nộp đơn

Xin lưu ý rằng, thường trú nhân có dự định rời khỏi Mỹ trong khoảng thời gian 1 năm hoặc hơn nên nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh bằng mẫu đơn I-131 Đơn xin Chứng thư du hành, trước khi dự định rời Mỹ.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...