10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5

10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5

0 79

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, một dự thảo về Đạo luật cải cách toàn diện cho người nhập cư EB-5 và Chương trình trung tâm vùng (Đạo luật cải cách toàn diện EB-5) đã được phát hành. Đề xuất mới này tương tự như các nỗ lực cải cách của quốc hội trước đó nhưng cũng bao gồm các điều khoản mới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến EB-5 – cả trong ngắn hạn và dài hạn. Nếu được thông qua, Đạo luật sẽ ủy quyền cho Chương trình trung tâm vùng EB-5 – hiện sẽ được gia hạn  gia hạn dài hạn đây là một tin tức đáng hoan nghênh, vì nó sẽ cung cấp sự bảo đảm  rằng EB- 5 sẽ được bổ sung những thiếu sót trong vài năm qua.

Kể từ khi xuất thông tin này, có vẻ như Đạo luật cải cách EB-5 đã chính thức được đưa ra Quốc hội để bàn bạc hoặc thảo luận. Tuy nhiên, có thể đạo luật này sẽ được đính kèm với dự luật Omnibus nhằm  tài trợ cho chính phủ liên bang trong suốt phần còn lại của năm khóa tài chính, dự kiến ​​sẽ được công bố trong tuần này. 

Dưới đây là những  điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5.

1, Tăng mức đầu tư tối thiểu:

Đạo luật cải cách EB-5 sẽ tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ $ 500,000 / $ 1.000.000 lên $ 925,000 / $ 1,025,000, tùy thuộc vào loại và vị trí của dự án đầu tư vốn của nhà đầu tư nhập cư. Ngưỡng đầu tư thấp hơn được áp dụng chủ yếu cho các dự án đầu tư vốn nằm ở khu vực đầu tư nông thôn hoặc ưu tiên đô thị, hoặc trong một cơ sở quân sự khép kín; hoặc thông qua một quỹ đầu tư kinh doanh nhỏ. Số tiền đầu tư đủ điều kiện sẽ được điều chỉnh ba năm một lần. Ngoài ra, Dự luật cải cách EB-5 quy định rằng USCIS có thể quy định các quy chuẩn  để tăng số tiền đầu tư vốn đủ điều kiện.

2, Thị thực dành riêng và không sử dụng:  

Đạo luật Cải cách EB-5 quy định rằng một phần của số lượng thị thực EB-5 hàng năm được dành cho các nhà đầu tư nhập cư đầu tư vào khu vực nông thôn (1.450), khu vực đầu tư đô thị ưu tiên (1.450), hoặc trong các dự án cơ sở hạ tầng (200). Bất kỳ thị thực nào không được sử dụng mỗi năm sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư nhập cư đầu tư vào các loại dự án này trong những năm tiếp theo.

3, Tạo việc làm:

Chương trình EB-5 là một chương trình tạo việc làm với  lợi ích từ những nhà đầu tư nhập cư Hoa Kỳ. Đạo luật cải cách EB-5 làm tăng yêu cầu tạo việc làm cho tối 12 nhân viên người Mỹ trong một dự án . Tuy nhiên, nó làm giảm yêu cầu tạo việc làm chỉ còn 9 nhân viên  người Mỹ cho các dự án đầu tư vốn ở khu vực đầu tư nông thôn hoặc ưu tiên đô thị, hoặc trong BRAC; hoặc một quỹ đầu tư kinh doanh nhỏ.

Vì ba thay đổi quan trọng này và tiềm năng lớn cho thanh thiếu niên và vì khả năng có visa EB-5 hạn chế, chúng tôi hy vọng nhiều trung tâm vùng có thể tìm kiếm các dự án đáp ứng các tiêu chí này. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy  là nhiều dự án hiện tại sẽ đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp, vì vậy lợi ích 4 phần lớn sẽ được sử dụng hết rất nhanh.

4, Quản lý  nghiêm ngặt hơn của các yêu cầu thành lập các quỹ:

Các nhà đầu tư cần phải ghi lại nguồn đầu tư hợp pháp cũng như chi phí hành chính và các loại phí tổn khác. Hiện nay  điều này cũng được quy định trong định nghĩa của vốn Capital, ghi chú kỳ hạn không bảo đảm hoặc ghi chú kỳ hạn được bảo đảm bằng tài sản nước ngoài không thể được sử dụng làm vốn EB-5. Không rõ liệu điều này có loại trừ các khoản vay thế chấp có được từ các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng tài sản nước ngoài của họ làm tài sản thế chấp hay không.

5, Moratorium về hồ sơ và thời kỳ chuyển tiếp:

Bắt đầu từ ngày ban hành và tiếp tục trong 120 ngày sau đó, USCIS sẽ không được phép chấp nhận hoặc bất kỳ đơn đăng ký Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-924 mới nào. Trong thời gian này, USCIS sẽ tiếp tục xem xét các ứng dụng đang chờ xử lý và sẽ làm việc để sửa đổi và cập nhật các biểu mẫu trên  hệ thống của mình để có thể thực hiện từng điều khoản của Đạo luật cải cách EB-5.

Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, sẽ có các quy tắc riêng cho giai đoạn chuyển tiếp của phạm vi điều chỉnh bắt đầu vào 121 ngày sau ngày ban hành cho đến 365 ngày sau đó. Chỉ những kiến ​​nghị đại diện cho 7.000 công dân nước ngoài (nhà đầu tư chính và thành viên gia đình của họ) mới được chấp nhận trong thời gian chuyển đổi và những kiến ​​nghị này có thể được dựa trên số tiền đầu tư tối thiểu là $ 925.000. Các kiến ​​nghị không được chấp nhận trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi đạt đến giới hạn 7.000 visa sẽ được yêu cầu thanh toán số tiền đầu tư tùy thuộc vào loại và vị trí của dự án đầu tư vốn đầu tư nhập cư.

6.Yêu cầu chung:

Một trung tâm vùng sẽ được yêu cầu nộp Mẫu I-924 cho mỗi dự án đầu tư vốn thông qua một doanh nghiệp thương mại mới, trong đó bao gồm bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể tồn tại hoặc phát sinh giữa Trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới, đơn vị tạo việc làm và người đứng đầu/ luật sư của họ; và bất kỳ khoản phí nào, lãi suất liên tục hoặc khoản bồi thường phải trả cho các đại lý, người tìm kiếm hoặc đại lý môi giới liên quan đến việc chào bán dự án đầu tư vốn, cùng với tên và thông tin liên hệ của từng người đó.

7. Không đủ cứu trợ cho những đứa con “ngoài độ tuổi trẻ em”:

Đạo luật cải cách EB-5 quy định rằng một đứa con của một nhà đầu tư – người đã được thường trú hợp pháp có điều kiện và việc cư trú hợp pháp. Khi điều kiện của họ bị chấm dứt thì vẫn có thể tiếp tục được coi là một đứa con của người nước ngoài chính, trong trường hợp đơn kiện tiếp theo được nộp trong vòng một năm sau khi chấm dứt và nếu đứa trẻ vẫn chưa lập gia đình. Thật không may, Đạo luật cải cách EB-5 không giúp cho các nhà đầu tư nhập cư với những đứa con có thể hết độ tuổi trẻ em, chẳng hạn như giữ lại ngày ưu tiên cho bất kỳ Mẫu I-526 nào được nộp sau đó. Nó không cho phép nộp đồng thời I-485 điều chỉnh tình trạng hồ sơ với số visa hiện hành.

8. Các khoản phí bổ sung:

Theo Đạo luật Cải cách EB-5, các trung tâm vùng sẽ phải đóng một khoản phí hằng năm là 20.000 đô la vào “Quỹ Tín nhiệm Tạo việc làm, Phòng chóng và Phát hiện Gian Lận”, mặc dù số tiền này giảm xuống còn 10.000 đô la cho Trung tâm vùng “với 20 hoặc ít hơn tổng số nhà đầu tư trong năm tài chính trước đó trong các doanh nghiệp thương mại mới của nó”. Các trung tâm vùng cũng có tùy chọn trả phí xử lý bảo hiểm 5.000 đô la cho hồ sơ Mẫu I-924. Ngoài ra, USCIS sẽ có quyền tăng phí nộp đơn Mẫu I-526 để đảm bảo yêu cầu đặt $ 1.000 của phí nộp đơn Mẫu I-526 hiện tại vào “Quỹ Tín nhiệm Tạo việc làm, Phòng chóng và Phát hiện Gian Lận”.

9. Các biện pháp liêm chính của trung tâm vùng:

Tương tự như các nỗ lực cải cách trước đây, Đạo luật cải cách EB-5 đặt thêm các hồ sơ lưu trữ, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu chuyên cần đối với các Trung tâm vùng. Bao gồm trong các yêu cầu này là các biện pháp tuân thủ mới đối với các nhà quảng bá trực tiếp và bên thứ ba, và về việc tiết lộ xung đột lợi ích được trả cho các nhà quảng bá đó. Dự luật đề xuất cũng tiếp tục cung cấp giám sát, bổ sung của chính phủ đối với các hoạt động của trung tâm vùng, chẳng hạn như kiểm toán và các chuyến thăm quan thực địa.

10. Xem xét tư pháp hạn chế:

Trong suốt Đạo luật cải cách EB-5, có rất nhiều lần trong đó mà các quyết định của USCIS bị hạn chế, hoặc thậm chí không được xem xét theo luật pháp. Điều này đặc biệt đáng lo ngại do sự phổ biến của tình trạng kiện tụng chống lại USCIS vì việc đưa ra quyết định tùy tiện và không hợp lý trong bối cảnh EB-5.

Mặc dù dự luật này tốt hơn một chút so với đề xuất tương tự trước đó, nhưng không có gì để bảo vệ các nhà đầu tư người đã cam kết đầu tư vốn cho chương trình với hy vọng có thể nhập cư trong một thời gian hợp lý. Thay đổi của chính phủ Hoa Kỳ trong phân bổ visa đặt những nhà đầu tư từ Trung Quốc và bây giờ là Việt Nam cũng bị tồn đọng, vào một bất lợi đáng kể. Các nhà đầu tư này dự đoán rằng có khoảng 10.000 visa có sẵn tại thời điểm đầu tư, chỉ để phát hiện ra rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện đã cắt giảm nguồn cung cấp visa để ủng hộ một hạng mục phụ. Đây rõ ràng là một chính sách tồi tệ và làm suy yếu uy tín của chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...